Trường Tiểu học Hòa Bình A mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường Tiểu học Hòa Bình A  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 988950941. 

Email        : blu-hoabinh-thhoabinha@edu.viettel.vn