TÊN CÂU CHUYỆN: GIẢN DỊ VÀ TIẾT KIỆM - EM BÙI NGỌC NHƯ Ý - 4A2